بروشور معرفی سنجش امیرکبیر

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

دریافت
عنوان: برشور


دفترچه راهنمای ثبت نام

آمادگی آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری

1 بسته آموزشی: -

جزوات نکته و تست -

بسته آموزش مجازی -

بسته سنجش مجازی -

مشاوره رایگان تا زمان انتخاب رشته -

مشاوره، برنامه ریزی و روشهای تست زنی -

2 آزمونهای آزمایشی: -

اینترنتی -

مکاتبهای -

حضوری -

چرا سنجش امیر کبیر ؟

بزرگترین و تنها مؤسسه ارائهکننده خدمات آموزشی برای 3 آزمون :

سراسری، آزاد، وزارت بهداشت.

بزرگترین و تنها مؤسسه ارائهکننده خدمات آموزشی برای 3 مقطع :

دکتری، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی.

تنها موسسه ارائه کننده خدمات آموزشی برای رشتههای خاص و شناور در 9 گروه آموزشی

علومانسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر، علومپزشکی، دامپزشکی، زبان، تربیت بدنی

تنها مؤسسه با توانایی تامین جزوات و مطالب آموزشی در صورت اضافه شدن دروس رشته ها از طرف

سازمان سنجش، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت

آشنایی با سنجش امیرکبیر:

مؤسسان مجموعه که از فارغالتحصیلان دانشگاههای صنعتیامیرکبیر و شریف هستند با هدف ارتقای سطح دانطج مامعطه در سطا

87 ، فعالیت خود را در زمینه مشاوره، برنامهریزی و پشتیبانی رشتههای فنی و مهندسی آغاز کردند. بنابراین با تومه بطه ایطن تجربطه

مفید و مهت سالمسازی و گسترش عدالت آموزشی، سنججتکمیلی امیرکبیر با ایده نوین آموزشی و برنامطه ریطزی از طریط کنکطور

مکاتبهای همراه با مشاوره و پشتیبانی ساماندهی گردید. لذا این مجموعه با تکیه بر حسن اعتمطاد داوطلبطان ورودی مقطاطا عطالی و

تکمیلی و به پشتوانه یک دهه تجربه آموزشی در این زمینه، نیاز داوطلبان را به صورت علمی شناسطای ی نمطوده اسطت. بنطابراین ایطن

مجموعه با همکاری مؤسسات برتر کنکور مقاطا عالی و تکمیلیکشور، بطاخخ جهاد دانشگاهی دانشگگا نگتی ی امیرکبیگر

)پلیتکتیک تهران( در زمینه انتشار کتب کارشناسیارشد از سا 1781 و با استفاده از مشاوره رتبههای برتر سطا هط ای گذشطته،

ضمن بکارگیری الگوهای نوین آموزشی، ماموریت یافته است تا ضمن آمادهسازی داوطلبان شرکت در آزمونهای ورودی مقاطا عالی

و تکمیلی، عدالت آموزشی را برای داوطلبان در سراسر کشور مهیا سازد. از سگا 2931 سگتش تکییلگی امیرکبیگر ک گ

ادامه مطلب
...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 24 بهمن 1396 ساعت: 2:26